Logo

Key Person/Senior Person

Vishnu Prakash R. Punglia

COMPLIANCE OFFICER

Vishnu Prakash R. Punglia

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Vishnu Prakash R. Punglia

SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Vishnu Prakash R. Punglia

SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Vishnu Prakash R. Punglia

SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Vishnu Prakash R. Punglia

SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Vishnu Prakash R. Punglia

SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Vishnu Prakash R. Punglia

SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL